Sensitivity Travel 1night 2days course – Yeongnang Course

Yeongnang School (Gangjin-gun Jeonnam)> Ogamtong (Dongmyung-2-gil Gangjin-eup-Gangjin-gun) > Gawoodo (Shinga-ri Doam-myun Gangjin-gun) > Celadon Museum (Goryeo Celadon Ceramics Area: 21-11 Celadonchon-gil Daegu-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Village Home-stay > Dasan Memorial (766-20 Dasan-ro Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Dasan Chodang (7-5 Dasanchodang-1-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Baekryeonsa (145 Baekryeonsa-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam)

Sensitivity Travel 1night 2days course – Dasan Course

Dasan Memorial (766-20 Dasan-ro Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) >Dasan Chodang (7-5 Dasanchodang-1-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam)>Baekryeonsa (145 Baekryeonsa-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam)>Ogamtong (Dongmyung-2-gil Gangjin-eup-Gangjin-gun) > Celadon Museum (Goryeo Celadon Ceramics Area: 21-11 Celadonchon-gil Daegu-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Gawoodo (Shinga-ri Doam-myun Gangjin-gun) >Village Home-stay >Yeongnang School (Gangjin-gun Jeonnam)> Saeuijae (27 Saeuijae-gil Gangjin-eup Gangjin-gun Jeonnam)

Sensitivity Travel 2nights 2days course-Sensitivity A Course

Yeongnang School (Gangjin-gun Jeonnam)> Ogamtong (Dongmyung-2-gil Gangjin-eup-Gangjin-gun) > Gawoodo (Shinga-ri Doam-myun Gangjin-gun) > Celadon Museum (Goryeo Celadon Ceramics Area: 21-11 Celadonchon-gil Daegu-myun Gangjin-gun Jeonnam)> Village Home-stay > Dasan Memorial (766-20 Dasan-ro Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) >Dasan Chodang (7-5 Dasanchodang-1-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Baekryeonsa (145 Baekryeonsa-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam)> Dasan Training Center (33 Dasansuryeonwon-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Fisherman village (Gangjin-gun Jeonnam) > Maryang Harbor (987 Maryang-ri Maryang-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Muwisa (308 Muwisa-ro Seongjon-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Jella Byungyoung Sacred Place (175 Byungyoungsung-ro Byungyeo-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Hamel Memorial (180 Byungyoungsung-ro Byungyeo-myun Gangjin-gun Jeonnam)

Sensitivity Travel 2nights 2days course-Sensitivity B Course

Dasan Memorial (766-20 Dasan-ro Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Dasan Chodang (7-5 Dasanchodang-1-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Baekryeonsa (145 Baekryeonsa-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam)> Ogamtong (Dongmyung-2-gil Gangjin-eup-Gangjin-gun) > Celadon Museum (Goryeo Celadon Ceramics Area: 21-11 Celadonchon-gil Daegu-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Gawoodo (Shinga-ri Doam-myun Gangjin-gun) > Village Home-stay >Yeongnang School (Gangjin-gun Jeonnam)> Saeuijae (27 Saeuijae-gil Gangjin-eup Gangjin-gun Jeonnam)>Dasan Training Center (33 Dasansuryeonwon-gil Doam-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Fisherman village (Gangjin-gun Jeonnam) > Maryang Harbor (987 Maryang-ri Maryang-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Muwisa (308 Muwisa-ro Seongjon-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Jella Byungyoung Sacred Place (175 Byungyoungsung-ro Byungyeo-myun Gangjin-gun Jeonnam) > Hamel Memorial (180 Byungyoungsung-ro Byungyeo-myun Gangjin-gun Jeonnam)